اخبار و مقالات

خانه بازگشت

لزوم اقتصاد سبز برای حفاظت از انسان

زمین نیازی به التیام ندارد، این ما هستیم که چنین نیازی داریم؛ این جمله یان مک کالوم، پزشک افریقای جنوبی است. او معتقد است « سیارۀ ما در مسیری قرار گرفته که سالهای آتی، طی تغییرات آب و هوایی، حیات گونۀ شکنندۀ انسان را در معرض تهدید قرار خواهد داد. در حالی که خود (زمین) میتواند مدتهای مدید پس از آن که گونۀ انسان ازبین رفت، به حیات خود ادامه دهد. برای اجتناب از این سرنوشت، به گفتۀ او، ما نیازی به اصلاح زمین نداریم، بلکه بایستی رابطۀ خود را با طبیعت تصحیح کنیم.