اخبار و مقالات

خانه بازگشت

قوانینی برای حفظ محیط زیست

 

 

افزایش جمعیت، بالارفتن سطح رفاه زندگی و تقاضای روز افزون برای تولید محصولات موجب افزایش تاثیر انسانها بر محیطزیست شد. تا زمانی که منابع طبیعی تحت فشار قرار نگرفته بود و عواقب آن دامنگیر انسانها نبود، برداشت نامحدود ادامه داشت. کم کم برداشت منجر به تخریب بدون بازگشت شد، اینجا بود که بشر به فکر ایجاد قوانینی برای کنترل تخریب محیطزیست افتاد. این مقاله به تاثیر زندگی انسانها بر کرۀ زمین و دو قانونی که با هدف حفظ باقیمانده از محیط زیست تصویب شده است، می پردازد.